DELAN 700WG 1KG PARCH JABŁONI WAŻNOŚĆ 3 LATA

RatyRaty

Cena: 190,00 zł

Opis

 

DELAN 700WG

1KG

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczo

i interwencyjnie w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.

Środek Delan 700 WG jest przeznaczony do stosowania

przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

PRODUKT ZWALCZA

PARCH JABŁONI

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny sadownicze:

Jabłoń

parch jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75kg/ha.

Wyższą dawkę stosować w przypadku

dużego nasilenia choroby.

Zalecana ilość wody: 250-750l/ha w zależności od wielkości drzew.

Delan 700 WG można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.

Środek stosować od początku wegetacji zapobiegawczo lub interwencyjnie (do 36 godzin po infekcji).

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

W przypadku łącznego stosowania ze środkiem Discus 500 WG odważoną ilość środka Delan 700 WG wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z wlączonym mieszadłem) następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza,wsypać odważoną ilość środka Discus 500 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY

UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować

w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych

w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj..

-po uprzednim rozcieńczaniu zużyć na powierzchni,na której przeprowadzono zabieg jeżeli jest to możliwe,lub,

-unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin,lub.

-unieszkodliwić w inny sposób zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie umyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK

Nie jeść,nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka

konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3m od zbiorników i cieków wodnych.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ,W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI)

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ OKRES KARENCJI

Jabłoń- 21 dni

Jabłoń (przy łącznym stosowaniu z preparatem Discus 500 WG)- 28 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać

-w miejscach lub obiektach w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

-w oryginalnych opakowaniach,w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

 AllegroAllegro